Om Rättighetsreportrarna

Rättighetsreportrarna är ett upplevelsebaserat, digitalt läromedel där elever granskar sin skola utifrån FN:s barnkonvention. De intervjuar andra elever som får ge sin syn på hur de mänskliga rättigheterna uppfylls i skolan, liksom de som är ansvariga för att uppfylla elevernas mänskliga rättigheter – lärare, rektor, tjänstepersoner i kommunen, lokala politiker med fler.

Resultaten av granskningarna kan spridas både inom skolan och till tjänstepersoner och politiker i kommunen. På så sätt får ansvariga kunskap direkt från de som berörs om hur situationen för de mänskliga rättigheterna ser ut på skolan. Intervjuade elever kan också förmedla sina idéer kring hur eventuella brister kan åtgärdas, och använda sin rätt till delaktighet. I denna rättighet ingår att ansvariga ska ge återkoppling på synpunkter de får från barn och unga. I detta fall kan det ske genom att politiker får komma till skolan och berätta om vad de gör för att alla elevers mänskliga rättigheter ska uppfyllas, eller på andra sätt ha dialog med eleverna om det som framkommit i granskningarna. Rättighetsreportrarna på skolan kan förstås också göra uppföljande reportage och gräva ännu djupare!

Elever som granskar sin skola kan markera den på den så kallade rättighetskartan som finns här på rättighetsreportrarna.se. På så sätt synliggörs skolor där granskningar har genomförts – och förhoppningsvis blir fler elever inspirerade att starta redaktioner.   

Rättighetsreportrarna, som är gratis för skolor att använda, har utvecklats i samverkan mellan elever och pedagoger på skolor i Västsverige, MR-piloterna (koordinator) samt projektparterna Lin Education, Göteborgs universitet och Göteborgs stad. Läromedlet är webbaserat och skapat i kommunikations- och lärandeplattformen Loops. Rättighetsreportrarna är ett Arvsfondsprojekt.

I utvecklingen av Rättighetsreportrarna har en metod som baseras på FN:s kriterier för ett människorättsbaserat arbetssätt använts. I detta arbetssätt har målgruppens (i detta fall barn och unga) delaktighet en central betydelse. Under utvecklingsprocessen har elever kommit med idéer och synpunkter kring innehållet, testat det journalistiska temat och på andra sätt bidragit till utformningen av läromedlet.  

Aktiviteterna i Rättighetsreportrarna är kopplade till läroplanen och utgör ett stöd för skolor i arbetet för lika rättigheter och mot diskriminering och kränkande behandling.

Läromedlet knyter också an till FN:s deklaration om utbildning i mänskliga rättigheter som handlar om att utbilda om, genom och för mänskliga rättigheter, och till FN:s World Programme for Human Rights Education.